O projektu CPTO

Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ byl vytvořen za účelem posílení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách Středočeského kraje. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky.

Poskytnuté finanční prostředky z projektu mají sloužit na investiční a metodickou podporu atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů.

Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v oborech strojírenství a elektrotechniky.

Projekt má rovněž přispět ke sjednocení požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Aktivitami projektu je rozvíjena spolupráce mezi SŠ a ZŠ, přilákání právě žáků základních škol ke studiu a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. To ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce.

 

Naše škola v rámci realizace projektu směřuje svoje aktivity do několika oblastí činnosti. Jsou to:
1. Kroužky pro žáky SPŠ - celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ
2. Kroužky pro žáky ZŠ - celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ
3. Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě žákovských projektů
4. Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu.
5. Dlouhodobá spolupráce středních a vysokých škol vedoucí k zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na VŠ
6. Vybavení prostorů pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním majetkem pro přírodovědné a technické vzdělávání

Stěžejními aktivitami je práce zájmových technických kroužků se žáky naší školy a se žáky základních škol z Kladna a okolí. Práce kroužků je založena na využívání výukových technických stavebnic.